« κεντρική

νομικές πληροφορίες - όροι χρήσης

 
     
 

Αυτή η ιστοσελίδα παρέχεται στο Χρήστη υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεται χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις συνθήκες και τις γνωστοποιήσεις - σημειώσεις που εμπεριέχονται σε αυτήν. Από τη στιγμή της προσβάσεως και χρήσης από το Χρήστη της ιστοσελίδας, θεωρείται αυτοδικαίως ότι ο Χρήστης - σύμφωνα με το Ν. 2472/97 - έχει παράσχει την άδεια του για τη χρήση, επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τον/την αφορούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα οποία παραμένουν στη διάθεση του Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση» καθώς και ότι συμφωνεί με όλους τους όρους, προϋποθέσεις και γνωστοποιήσεις όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω.

Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικό Σήμα
Όλα τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας παρέχουν Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας για το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση» με έδρα την Αθήνα (Χρυσοστόμου Σμύρνης 16, 111 44, Ελλάδα). Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Αυτή η ιστοσελίδα υπόκειται σε προσωπική, μη εμπορική χρήση από το Χρήστη. Ο Χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει, αντιγράψει, διανείμει, μεταβιβάσει, εκθέσει, εκτελέσει, αναπαραγάγει, εκδώσει, χορηγήσει άδεια, να ανασκευάσει, αντλήσει στοιχεία, ή να πουλήσει οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία απορρέουν από αυτή την ιστοσελίδα.

Η επωνυμία «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση», που αναφέρεται στο παρόν αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα του Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση». Τυχόν άλλα προϊόντα ή εταιρικές επωνυμίες τα οποία αναφέρονται στο παρόν δύνανται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων.


Μη δεσμευτικότητα
Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχει συνταχθεί με καλή πίστη από το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση», το οποίο όμως δε δεσμεύεται, εγγυάται ή φέρει ευθύνη (ρητώς ή εμμέσως) ως προς την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχονται (στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα). Σας συνιστούμε να επιβεβαιώνετε πάντοτε τις όποιες παρεχόμενες πληροφορίες πριν ενεργήσετε βάσει αυτών, επικοινωνώντας με το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση». Περαιτέρω δε η όποια τυχόν επενδυτική σας απόφαση δεν θα πρέπει να βασίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και στις εξ αυτής απορρέουσες πληροφορίες.


Μη παροχή εγγυήσεων
Το υλικό στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, κατά το μέτρο δε που αυτό επιτρέπεται και είναι σύμφωνο με το εφαρμοστέο δίκαιο το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση» παραιτείται οποιασδήποτε παροχής εγγυήσεων (ρητών ή εμμέσων), συμπεριλαμβανομένων και μη περιοριστικά αναφερομένων των εγγυήσεων για ικανοποιητική ποιότητα, εμπορευσιμότητα και καταλληλότητα για τη συγκεκριμένη χρήση. Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση» δεν εγγυάται ότι τα υλικά και στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί και εμπεριέχονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν περιέχουν λάθη, ιούς και δεν δύνανται να επιφέρουν ζημίες.


Περιορισμός της ευθύνης
Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση» δε φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη-ακόμη και για αμέλεια- για οποιαδήποτε ζημία αρχική ή επιγενόμενη η οποία απορρέει από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης των στοιχείων που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση» ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του είχαν ενημερωθεί για την πιθανότητα μιας τέτοιας ζημιάς.

Οποιαδήποτε δημοσίευση του Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση» δύναται να εμπεριέχει τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Αλλαγές μπορούν να γίνονται από το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση» σε αυτές τις δημοσιεύσεις κατά περιόδους και να ενσωματώνονται σε καινούργιες εκδόσεις των εν λόγω δημοσιεύσεων, χωρίς μάλιστα προηγούμενη ειδοποίηση.


Τροποποιήσεις
Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση» διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε συγκεκριμένη ή σε σύνολο τροποποιήσεων σ' αυτή την ιστοσελίδα αποκλειστικά κατά τη διακριτική του ευχέρεια χωρίς προηγουμένη ειδοποίηση προς εσάς. Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση» διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.


Συμβατότητα με την ιστοσελίδα
Για να έχετε πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα, το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση» προϋποθέτει να έχετε τους ακόλουθους browsers που υποστηρίζουν JavaScript:
- Microsoft Internet Explorer 4.0 ή κάποια πιο εξελιγμένη έκδοση
- Netscape Navigator 4.0 ή κάποια πιο εξελιγμένη έκδοσηΔιασύνδεση με άλλες ιστοσελίδες
Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να εμπεριέχει διασυνδέσεις και ενδείξεις αναφορικά με άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν και διατηρούνται από τρίτους. Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση» δεν χειρίζεται ούτε σε καμία περίπτωση ελέγχει οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσίες που εμπεριέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες. Οι διασυνδέσεις αυτές και ενδείξεις εμπεριέχονται ουσιαστικά για την εξυπηρέτηση των Χρηστών και δεν αποτελούν έγκριση από το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας Απογείωση». O Χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση των διασυνδέσεων και ενδείξεων των τρίτων.

 

© Απόστολος Χατζηδήμου

© Γεράσιμος Σπανάκης

 

© Γεράσιμος Σπανάκης

 

© Απόστολος Χατζηδήμου

 


|
ποιοι είμαστε | νέα | δραστηριότητες | planespotting | gallery | επικοινωνία | σύνδεσμοι | forum μελών |
|
site map | νομικές πληροφορίες - όροι χρήσης |
© 2004-20
13 Σύλλογος Φίλων Αεροπορίας "Απογείωση"